Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

20 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Twenty Peso Banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: President Manuel Quezon, Central Bank Seal
Reverse: Malacañang Palace

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Dalawampung Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Palasyo ng Malakanyang".

1 comment:

Blogger said...

Quantum Binary Signals

Professional trading signals sent to your mobile phone every day.

Follow our signals today and profit up to 270% daily.