Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

10 Peso Bill - Pilipino Series

Ten Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Apolinario Mabini, former Central Bank Seal
Reverse: Barasoain Church

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Sampung Piso", "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Simbahang Barasoain"

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

1 comment:

Blogger said...

QUANTUM BINARY SIGNALS

Professional trading signals sent to your mobile phone daily.

Start following our signals NOW and make up to 270% per day.